Tilbage til oversigten

Kriseledelse

Kriseledelse er en proaktiv og dynamisk tilgang til håndtering af uforudsete og kritiske begivenheder, der truer myndighedens funktion og omdømme. Det handler om at træffe hurtige beslutninger, koordinere handlinger og kommunikere effektivt for at minimere skader og genoprette myndighedens normale drift så hurtigt som muligt.

Kriseledelse er nært beslægtet med beredskabsplanlægning. Hvor beredskabsplanlægning orienterer sig mod forberedelse til at håndtere uforudsete og kritiske begivenheder, så fokuserer kriseledelse på detektion af og ageren under den uforudsete og kritiske hændelse.

Hvornår er det relevant at benytte sig af kriseledelse?

Kriseledelse er relevant i situationer, hvor der opstår en pludselig og alvorlig krise, der kan have betydelige konsekvenser for myndigheden. Det kan være alt fra naturkatastrofer og tekniske fejl til cyberangreb og geopolitiske uroligheder. Kriseledelse er et vigtigt redskab til at sikre, at myndigheden reagerer effektivt og håndterer krisen på en måde, der minimerer skader, skaber sikkerhed og bevarer myndighedens omdømme og integritet.


Hvordan anvendes kriseledelse?

Når det kommer til anvendelse af kriseledelse, er der nogle væsentlige trin og principper, der med fordel kan følges:

 • Forberedelse:
  Myndigheden bør have en veldefineret og opdateret kriseledelsesplan på plads (kan og vil oftest indgå som en del af beredskabsplanen), der identificerer nøglepersoner, roller og ansvar i tilfælde af en krise. Planen bør også omfatte procedurer for kommunikation, koordination og ressourceallokering under en krise.
 • Identifikation og evaluering:
  Det er vigtigt at kunne identificere og evaluere en krise, så tidlig indsats kan iværksættes. Dette indebærer at overvåge situationen, indsamle og analysere relevant information og vurdere potentiel indvirkning på myndigheden.
 • Beslutningstagning:
  Kriseledelsen indebærer hurtig beslutningstagning baseret på tilgængelig information og vurdering af risici og konsekvenser. Beslutningerne bør være fokuserede på at beskytte borgere og medarbejdere, minimere skader og sikre kontinuiteten i kritiske driftsfunktioner.
 • Koordination og kommunikation:
  Effektiv koordination og kommunikation er afgørende under en krise. Det indebærer at etablere en krisestab, der er ansvarlig for koordinering af handlinger og information. Kommunikationen skal være klar, præcis og rettidig, både internt og eksternt, for at håndtere forventninger og bevare tillid hos interessenter.
 • Skadesbegrænsning og genopretning:
  Under kriseledelse er det vigtigt at træffe foranstaltninger for at minimere skader og sikre sikkerheden for borgere, medarbejdere og interessenter. Efterhånden som krisen udvikler sig, skal der implementeres en plan for genopretning af normal drift for at minimere de langsigtede konsekvenser af krisen.

Kriseledelse kræver træning, øvelser og løbende evaluering for at forbedre reaktionsevnen og effektiviteten i håndtering af kriser. Det er en kontinuerlig proces, der bidrager til at styrke myndighedens resiliens og evne til at håndtere fremtidige kriser. Ved at lære af erfaringer og kontinuerligt forbedre beredskabsplanlægningen kan organisationen blive bedre rustet til at håndtere og navigere gennem forsyningskriser med større effektivitet og succes.

Alle myndigheder bør som en del af sin beredskabsplanlægning tillige forberede sig på kriseledelse. Kriser vil opstå – og der vil være behov for kriseledelse

Kontakt

Har du spørgsmål?

raadgivning@sfos.dk