Whistleblowerordning

Styrelsen for Forsyningssikkerhed har en whistleblowerordning, hvor du kan indberette kritisable forhold, der er omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowere (”whistleblowerloven”). Du kan tilgå whistleblowerordningen længere nede på denne side.

Indberetter du et forhold, som er omfattet af ordningens betingelser, så er du som whistleblower beskyttet af loven mod skadevirkning og repressalier, dvs. sanktioner rettet mod dig, i forbindelse med din indberetning.

Du skal dog have grund til at antage, at de indberettede oplysninger er korrekte, og at oplysningerne handler om overtrædelser eller forhold, der er omfattet af loven.

Der er skarpe krav til ordningen om at sikre fortrolighed omkring dine indberettede oplysninger og sikring af din anonymitet, hvis du ønsker at være anonym. Se mere om anonymitet i afsnittet ”Brug af Whistleblowerportalen” nedenfor.

Du kan læse mere om rammerne for ordningen i Justitsministeriets Vejledning for whistleblowere.

Hvad kan der indberettes om?

Hvis du indberetter oplysninger om følgende forhold, vil loven finde anvendelse:

  • Overtrædelser af EU-retten, der er omfattet af whistleblowerdirektivet, herunder f.eks. beskyttelse af privatlivets fred og netværks- og informationssystemers sikkerhed.
  • Alvorlige lovovertrædelser, f.eks. bestikkelse, dokumentfalsk, hacking, aflytning, optagelse af samtaler mellem andre, databedrageri, tilsidesættelse af tavshedspligter eller lovbestemte handlepligter.
  • Øvrige alvorlige forhold, herunder f.eks. grove eller gentagne overtrædelser af interne retningslinjer.

Der kan indberettes om enhver oplysning, herunder rimelig mistanke, om faktiske eller mulige overtrædelser, som har fundet sted, eller som med stor sandsynlighed vil finde sted. Endvidere kan der indberettes om forsøg på at skjule sådanne overtrædelser.

Der henvises til Vejledning for whistleblowere nedenfor for en nærmere beskrivelse af, hvad der kan indberettes om.

Hvem kan indberette?

Hvis følgende personer foretager indberetning til styrelsens whistleblowerordning, vil loven finde anvendelse:

  • Arbejdstagere (f.eks. fuldmægtige, konsulenter og chefer, der ikke er en del af direktionen, administrativt personale, IT-medarbejdere, studentermedhjælpere, sommerfuldmægtige, og indlånte medarbejdere).
  • Medlemmer af direktionen.
  • Lønnede eller ulønnede praktikanter.
  • Personer, som arbejder for styrelsen under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører (f.eks. i forbindelse med Facility Management).
  • Personer, der foretager indberetning eller offentliggørelse af oplysninger, som vedkommende har skaffet sig adgang til i et arbejdsmæssigt forhold, som siden er ophørt (tidligere ansatte).
  • Personer, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen eller andre før kontraktuelle forhandlinger.

Personer, der ikke er omfattet af ovenstående personkreds, kan ikke indberette til whistleblowerordningen. Indberetninger fra personer uden for personkredsen vil som udgangspunkt blive afvist.

Hvis du ikke er en af ovenstående personer, vil du ikke kunne indberette til ordningen, uanset forholdets karakter.

Behandling af henvendelser fra ordningen

Henvendelsen behandles af styrelsens whistleblowerenhed, der består af udvalgte medarbejdere i direktionen og Direktionssekretariatet. Formålet med whistleblowerenheden er, at der skal være et upartisk organ, der er underlagt krav om fortrolighed og tavshedspligt, og som objektivt og sagligt sikrer behandlingen af indberetninger. Hvis en anmeldelse vedrører et eller flere medlemmer af styrelsens direktion, bør du sende den direkte til Justitsministeriets Departement eller til Datatilsynets generelle ordning (se nedenfor) for at sikre habiliteten i sagsbehandlingen.

Whistleblowerenheden kan have behov for at stille spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles.

Hvis du har sendt en indberetning uden samtidig at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, kan enheden kun kommunikere med dig via den digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge på portalen og besvare eventuelle spørgsmål.

For at kunne gøre det, er det vigtigt, at du på forsvarlig vis opbevarer den 16-cifrede kode, du får oplyst, når du indsender indberetningen.

Du kan frit vælge at indberette via Datatilsynets generelle, eksterne whistleblowerordning i stedet for  til styrelsens ordning.

Ifølge whistleblowerloven skal styrelsen dog opfordre til, at der indberettes til styrelsens whistleblowerordning i tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for skadevirkning.

Endelig skal det understreges, at whistleblowerloven ikke indskrænker retten til at ytre sig som offentligt ansat. Man kan læse nærmere om rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed i Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Brug af whistleblowerportalen

Du kan tilgå whistleblowerportalen via linket nedenfor. Hvis du ønsker at være anonym, skal du være opmærksom på ikke at oplyse navn, adresse eller telefonnummer, ligesom man heller ikke må kunne identificere dig på anden vis. Du skal desuden være opmærksom på, at der ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos mv., utilsigtet afgives oplysninger om din identitet.

Hvis whistlebloweren vil være sikker på, at dennes identitet ikke kan spores ved de tekniske spor, der efterlades på internettet, anbefales whistlebloweren at bruge tekniske foranstaltninger, der sikrer anonymitet på nettet ved at forhindre sporing via IP-adressen.

Vær også opmærksom på, at styrelsen kan være forpligtet til at videregive din anmeldelse til politiet eller til offentlige tilsynsmyndigheder (normalt Datatilsynet eller Rigsrevisionen). Styrelsen kan i disse tilfælde ikke garantere, at din anonymitet opretholdes fx i forbindelse med politiets efterforskning af sagen.

Vær opmærksom på, at du ikke kan være sikker på, at din henvendelse bliver behandlet med det samme. Har du viden om en konkret, akut hændelse som styrelsen eller en medarbejder udsættes for, vil whistleblowerordningen derfor ikke være egnet. I sådanne tilfælde bør du i stedet for, afhængig af hvad det drejer sig om, kontakte politiet eller redningsmyndighederne eller sikre dig, at din viden hurtigt bliver delt med f.eks. en chef i styrelsen.

Statistik vedr. SFOS’ whistleblowerordning

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Styrelsen for Forsyningssikkerhed mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Statistik for 2022

Modtagne indberetningerIndberetninger der er realitetsbehandletAfviste indberetningerAntal indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse
0000

Statistik for 2023

Modtagne indberetningerIndberetninger der er realitetsbehandletAfviste indberetningerAntal indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse
0000